Adatvédelmi tájékoztató

Az agroforce.hu weboldal üzemeltetője a jelen adatvédelmi tájékoztató útján tájékoztatja a weboldal (a továbbiakban: weboldal) látogatóit (a továbbiakban: Felhasználó) az Üzemeltető által a személyes adatok kezelésére vonatkozóan követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, a Felhasználó(k) esetlegesen megadott személyes adatainak kezelésére, nyilvántartására vonatkozó információkról, a Felhasználó(k) jogairól és azok érvényesítési lehetőségeiről.

 

1.ADATKEZELŐ (az agroforce.hu weboldalt Üzemeltető) adatai:

Név: AgroForce International Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 56.

Levelezési cím: 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 56.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék szám: Cg.15-09-076666

Adószám: 14725380-2-15

Képviselő: Mizik Zsolt ügyvezető

Telefonszám: 0036/30-683-3694

E-mail cím: zsolt.mizik@agroforce.hu

Honlap: www.agroforce.hu

 

2.TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ adatai

Tárhelyszolgáltató neve: GLOBULE BLEU sprl

Tárhelyszolgáltató székhelye: Quai Mativa, 62 B-4020 Liège

Tárhelyszolgáltató elektronikus elérhetősége: www.globulebleu.com

T +32 4 239 84 44

F +32 4 239 84 20

 

3.ÉRTELMEZŐ FOGALMAK:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

4.ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

4.1.Jogszerűség

A személyes adatok kezelése csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más személyes jogalap) alapján történhet.

4.2. Átláthatóság, tisztesség

A személyes adatokat tisztességesen és az érintettek által átlátható módon kell kezelni.

4.3. Célhoz kötöttség:

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell, hogy történjen.

4.4. Adattakarékosság elve:

Az adatgyűjtés és az adatkezelés azon adatokra korlátozandó, amelyek kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

4.5. Pontosság elve:

A személyes adatoknak, pontosnak és naprakésznek kell lennie, a pontatlan személyes adatokat törölni vagy helyesbíteni szükséges.

4.6. Korlátozott tárolhatóság elve:

Az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon.

4.7. Integritás, bizalmi jelleg elve:

A személyes adatok kezelését úgy kell végezni, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, így biztosítania kell az adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, megsemmisülésének, illetve károsodásának a megelőzését.

4.8.Elszámoltathatóság elve:

Az adatkezelőnek ki kell alakítania azokat a szabályokat, amelyek a rendeletből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek és az adatkezelőnek az előbbiekben részletezett alapelveknek való megfelelést dokumentumokkal alátámasztva igazolnia is kell.

 

5.TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS

A felhasználót az adatkezelés előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés jogalapjáról és céljáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást is kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 56.) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (székhely: 4556 Magy, Kossuth Lajos utca 56.), illetve a zsolt.mizik@agroforce.hu e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését.

 

6.ADATKEZELÉS

6.1.Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, az Info törvény 5 § (1) bekezdése, illetve a 2001. évi CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdése.

Személyes adat akkor kezelhető, ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

6.2.A kezelt adatok köre:

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez –ilyen a tájékoztatás kérése, kapcsolatfelvétel – azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
 • érdeklődésére vonatkozó információk;
 • szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények

A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A fentiek alapján a kezelt adatok köre: IP cím, böngésző és operációs rendszerek jellemzői, név, e-mail cím, vállalatának adatai, érdeklődésre vonatkozó információk, szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatok, vélemények.

 • Az adatkezelés során érintettek köre:

A Weboldalt használó valamennyi érintett, azaz Felhasználó.

 • Adatkezelés célja:

Az adatkezelés a Weboldal üzemeltetője és a Felhasználók közötti kapcsolattartást szolgálja. Továbbá Üzemeltető az adatokat kizárólag azon célból használja és kezeli, hogy a felhasználók részére magasabb szintű szolgáltatást tudjon nyújtani, ahogy a weboldal tartalmát fejlesztése, a weboldal frissítése, a hírlevelek eljuttatása, a weboldalon feltett kérdések megválaszolása tekintetében.

A weboldal látogatásának időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások esetleges publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a szolgáltatásokról, lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást e-mailben küld a Felhasználó részére.

6.5.Az adatkezelés időtartama:

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Üzemeltető a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb nyolc év elteltével törli.

 

7.ADATFELDOLGOZÓK

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

 

8.ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Üzemeltető a személyes adatok közül az Ügyfél telefonszámát továbbítja a Carmeuse Hungária Kft. részére termékeladás céljából, ha ehhez az Ügyfél előtte hozzájárult / beleegyezését adta.

 

9.HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Üzemeltető reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse. Az Üzemeltető nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Üzemeltető minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

– az adatgyűjtés ténye, érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum, időpont.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett, azaz Felhasználó.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, szolgáltatásokról, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett, Felhasználó bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

 

10.COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE:

A cookie-k olyan kis adatfájlok, amelyeket letöltődnek az Ön készülékére, amikor meglátogatja weboldalunkat. A sütiket a webhelyek Különböző gyakorlati okból használják és egyiknek sem célja, hogy ártalmas legyen az Ön számára. Valójában úgy vannak kialakítva, hogy élvezetesebbé tegyék az online élményt. Néhány a weboldal működéséhez szükséges. Mások statisztikákat készítenek, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy sokkal élvezetesebb látogatást kínáljunk Önnek. A sütiknek különböző típusaik vannak. Az agroforce.hu weboldal technikai, nyomkövető és harmadik féltől származó sütiket használ.

Élettartam szerint a süti lehet:

 • Munkamenet-süti, amely törlődik, amikor a felhasználó bezárja a böngészőt
 • Állandó süti, amely a felhasználó számítógépén / eszközén egy előre meghatározott ideig marad

Ami a domaint illeti, az alábbiak lehetnek:

 • Elsődleges cookie-k, amelyeket a meglátogatott oldal webszervere állít be, és ugyanazzal a domainnel rendelkeznek.
 • Harmadik fél sütije, amelyet a meglátogatott oldal domainjétől eltérő domain tárol. Ez akkor fordulhat elő, ha a weboldal hivatkozik egy fájlra, például a JavaScriptre, amely a domainjén kívül található.

Ezek a sütik:

 • Szükséges sütik – sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldal és annak funkcióinak műszaki működését;
 • Analitikai / teljesítményű sütik – olyan sütik, amelyek adatokat gyűjtenek a weboldal teljesítményéről és arról, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy javítsuk a weboldal működését;
 • Funkcionális sütik – olyan sütik, amelyek lehetővé teszik a weboldalon, hogy emlékezzen az Ön által választott döntésekre (például az Ön nyelvére), és továbbfejlesztett vagy testreszabott funkciókat biztosítson.
 • A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 • Az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett, azaz Felhasználó.
 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart, míg más esetben 7 napig tart.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A weblap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Üzemeltető. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

11.ADATBIZTONSÁG

Az Üzemeltető kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon Felhasználók adatainak biztonságáról.

Az Üzemeltető az adatokat bizalmasan kezeli és illetéktelen személyeknek nem adja át, azokat nyilvánosságra nem hozza.

Az Üzemeltető a személyes adatokat a GLOBULE BLEU szerverein tárolja.

A Weboldal megtekinthető anélkül, hogy a Felhasználó bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. Az adatvédelmi eljárások a tájékoztatás kéréshez és a hírlevél küldéshez szükséges regisztráció esetén válnak aktuálissá és érvényessé.

A regisztrált Felhasználók adatait is minden esetben csak a regisztráció esetleges törléséig tároljuk.

A regisztráció törlése a következő módon lehetséges: a törlési igény jelzése a zsolt.mizik@agroforce.hu e-mail címen.

 

12.AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A jelen szabályzat 5. pontjában foglalt elérhetőségeken az érintett kérelmezheti az üzemeltetőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A Felhasználó kérelmére az üzemeltető, mint adatkezelő tájékoztatást ad a felhasználónak az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett/felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő/ üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

Az üzemeltető, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

Törlés helyett üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az üzemeltető törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az üzemeltető, mint adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

13.JOGORVOSLAT

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Üzemeltető, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Üzemeltető a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Üzemeltetőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Fax: +36-1-391-1410

ugyfelszolgalat@naih.hu